קניית דירה

אחת העסקאות המשמעותיות ביותר במהלך חיינו היא קניית דירה, בין אם קניית דירה מקבלן או קניית דירה יד שנייה. בכל חוזה רכישת דירה יש לעגן את כל ההסכמות המשפטיות והמסחריות בין הצדדים. בחוזה המכר יש לציין את שמות הצדדים, תיאור הממכר, פירוט תנאי העסקה, הצהרות הצדדים, מיסים הקשורים עם הממכר, תשלומי התמורה, מועדים, וכן את יתר פרטי העסקה.

בקניית דירה, קיימת חשיבות עליונה בעריכת חוזה מכר על ידי עורך דין המתמחה בליווי עסקאות מקרקעין, ובפרט המתמחה בייצוג רוכשים ו/או מוכרים בחוזי מכר דירה וזאת בכדי למנוע תקלות ומצבים החושפים את הקונה או המוכר לסיכונים מיותרים.

מאמרים אחרונים בנושא:  קניית דירה

קונים דירת קבלן בתמ"א 38 ? כמה דברים שכדאי לדעת

קונים דירת קבלן בתמ"א 38 ? כמה דברים שכדאי לדעת

אחד מיתרונותיה הבולטים של דירת קבלן בפרויקט תמ"א 38 הינו מחירה האטרקטיבי, הנמוך באופן יחסי בהשוואה לדירות מקבילות בפרויקטים חדשים.

המשך לקרא
מעוניינים לרכוש דירה על הנייר ? כך תעשו זאת נכון

מעוניינים לרכוש דירה על הנייר ? כך תעשו זאת נכון

*** כתבנו בגלובס *** הפרשה האחרונה המכונה "פרשת ענבל אור סיטי נדל"ן" מעלה סימני שאלה רבים בנוגע להבטחת כספינו בעת

המשך לקרא
סעיף 8 לחוק המקרקעין

סעיף 8 לחוק המקרקעין

דרישת הכתב בעסקאות מקרקעין הינה דרישה מהותית ויסודית. סעיף 8 לחוק המקרקעין מגדיר את צורניותה של עסקה במקרקעין לפיה: "התחייבות

המשך לקרא
הבטחת השקעות של רוכשי דירות

הבטחת השקעות של רוכשי דירות

הבטחת השקעות של רוכשי דירות חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה- 1974 (שיקרא להלן-"חוק המכר") מסדיר את

המשך לקרא

 

שלבים לביצוע עסקת מכר דירה:

 • בדיקת המצב התכנוני של הממכר - בכל עסקת מכר, בין אם מדובר בקניית דירה מקבלן ובין אם מדובר ברכישת דירה יד שנייה יש לבצע בדיקות תכנונית בגין הממכר באמצעות עיון בתיק הבניין ו/או היתר הבנייה. כמו כן, במידה ומדובר בנכס שהינו בבעלות המדינה והזכות הנמכרת הינה חכירה, יש לפנות לרמ"י (רשות מקרקעי ישראל) לקבלת חוזה חכירה, התשריטים והמסמכים הרלוונטיים.
 • נסח רישום ו/או אישור זכויות עדכני - יש להפיק נסח טאבו עדכני ככל והנכס רשום בטאבו. לחלופין, יש להפיק אישור זכויות ככל וניהול רישום הנכס מתנהל ברמ"י. נסח הטאבו ו/או אישור הזכויות משקפים את מצב הזכויות הרשום והעדכני של הנכס בפנקסי הרישום.
 • ניהול מו"מ מסחרי ומשפטי על טיוטת חוזה המכר - תהליך ההתקשרות בין הצדדים מתבטא בחתימה על חוזה מכר מחייב בין הצדדים. באי כח הצדדים יפעלו לגיבוש נוסח מוסכם לחתימה. חוזה המכר יכלול את הפרטים המסחריים ההכרחיים כגון: הצהרות הצדדים, פרטי הממכר, מועדים, סעיף התמורה, כספי נאמנות, פרק בנושא משכנתא (ככל וחלק מכספי התמורה מקורם במימון משכנתא) , הפרות ותרופות וכיו"ב.
 • זכרון דברים - הינו מסמך משפטי תקף ומחייב בין הצדדים. בהתאם לפסיקת בתי המשפט, מועד החתימה על מסמך זכרון דברים מהווה את מועד העסקה והינו מחייב את הצדדים מרגע חתימתו. הדעות חלוקות (בעד ונגד) בדבר חתימה על זכרון דברים ויש להבין את המשמעויות וההשלכות על הצדדים לפני חתימה על מסמך זה.
 • חתימה על חוזה מכר - במועד החתימה חלים התנאים הבסיסיים בדיני חוזים של הצעה-קיבול-גמירות דעת ומסוימות. במועד החתימה על חוזה המכר מתקיים מפגש הרצונות של הצדדים ונחתם החוזה המחייב בין הצדדים. ממועד החתימה יפעלו הצדדים בהתאם להוראות החוזה עד למועד תשלום מלוא התמורה. ומנגד, קבלת מסמכי רישום העסקה.
 • הערת אזהרה - במועד החתימה על חוזה המכר יועבר התשלום הראשון לבא כח המוכר. התשלום יוחזק בנאמנות עד למועד רישום הערת אזהרה לטובת הקונה, שתרשם בנסח המקרקעין של הנכס הנמכר. הערת האזהרה כשמה כן היא, ומטרתה להזהיר כל קונה אחר כי המוכר מנוע מלמכור לאחר את הנכס הנ"ל ו/או להתקשר בעסקה נוגדת. יצוין, כי בגין נכסים שרישומם מתנהל ברמ"י, לא ניתן לרשום הערת אזהרה ולפיכך יש לפעול לרישום משכון ברשם השכונות.
 • תשלומי המכר בדירה יד שניה - אחד ממרכיביו העיקריים של כל חוזה מכר הינו המחיר המוסכם בין הצדדים בגין רכישת הנכס וכן סדר התשלומים. כנגד רישום הערת אזהרה לטובת הקונה (או לחלופין רישום משכון ברשם המשכונות) יועבר לקונה התשלום הראשון בגין הנכס. התשלום השני או השלישי יהוו את תשלום המשכנתא (במידה ונלקחת משכנתא ע"י הקונה). התשלום האחרון יהווה שיעור של 10-20% משווי התמורה ויוחזק בנאמנות ע"י בא כח המוכר עד להמצאת כל האישורים הנדרשים לצורך רישום הבעלות על שם הקונה (אישור עירייה בדבר העדר חובות לרבות פטור ו/או אישור תשלום היטל השבחה, אישור מס שבח וכד').
 • תשלומי המכר בדירה יד ראשונה ( דירה מקבלן- תשלומי התמורה ברכישת דירה יד ראשונה כפופים להוראות חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה- 1974, ונחלקים ל-2 אפשרויות:

אפשרות א: רכישת דירה בפרויקט עם ליווי בנקאי - המשמעות היא כי קיים חשבון ליווי סגור בגין הפרויקט ע"י בנק מלווה. במצב זה יקבל הקונה פנקס שוברים במעמד חתימת חוזה המכר ובאמצעותם בלבד ישלם את תשלומי התמורה. בגין כל תשלום יפיק הבנק המלווה ערבות בנקאית להבטחת תשלומי התמורה.

אפשרות ב: רכישת דירה בפרויקט ללא ליווי בנקאי - המשמעות היא כי הפרויקט ממומן מהון עצמי (של הקבלן ו/או היזם) וכי קצב התשלומים יהא בהתאם לקבוע בתקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (סייג לתשלומים על חשבון מחיר דירה), תשל"ה-1975. גביית תשלומי התמורה תתבצע בכפוף לרישום הערת אזהרה לטובת הקונה. מובהר כי אין חובה ע"פ דין ליתן בטוחה כלשהי עד לסך כולל של 7% משווי התמורה.

 • הצהרה למס שבח - עסקאות במקרקעין טעונות דיווח לרשות המיסים ע"פ חוק. בטופס הצהרת הצדדים לעסקה יערכו באי כח הצדדים שומה עצמית בגין חיובי המס החלים בעסקה. מובהר, כי הקונה יחויב במס רכישה בהתאם לשיעורי המס הקבועים בחוק. אולם, רוכש דירה ראשונה יהא פטור מתשלום מס רכישה עד לגובה התקרה הקבועה בחוק. יצוין, כי מוכר הדירה יהא זכאי לפטור ממס שבח במידה והמכירה הינה בגין דירה יחידה או פטור בגין דירת הורשה (ככל וזכאי לפטור זה) לחלופין, עומד לזכות המוכר האפשרות לממש את הטבת המס המוטב (לינאריות מוטבת) ובכך להפחית את שיעורי מס השבח באופן משמעותי. הצדדים יגישו הצהרה בדבר עסקת המכר למשרדי מיסוי מקרקעין, בתוך ארבעים ימים ממועד החתימה על חוזה המכר.
 • אישור עירייה על העדר חובות - המוכר ידרש לדווח על המכירה אף לעירייה או למועצה המקומית אשר הנכס נמצא בתחומה. המוכר ידרש להמציא לקונה (עבור רשם המקרקעין) אישור על העדר חובות בגין הנכס. אישור העירייה יאשר כי המוכר שילם את כל חובותיו עד למועד הנקוב באישור וזאת לתשלומי ארנונה ומים. כמו כן, ימציא המוכר אישור על פטור מתשלום היטלי השבחה מהעירייה או לחלופין, במידה וחל חיוב ימציא המוכר אישור בדבר תשלום ההיטלים.
 • מסירת חזקה בדירה - מועד המסירה הינו המועד הנקבע ע"י הצדדים בחוזה המכר ומותנה בתשלום מלוא התמורה בגין העסקה למוכר. במעמד המסירה יועבר התשלום למוכר בהמחאה בנקאית ויימסרו כל מסמכי העסקה לרבות ייפוי כח ושטרות מכר/שכירות בגין העסקה. ככל ובמועד זה לא התקבלו אישורי עירייה ו/או אישור מס שבח, יועבר חלק מהתמורה לנאמנות אל בא כח המוכר עד להמצאת האישורים כאמור.
 • רישום זכויות על שם הקונה בטאבו / ברמ"י - זהו השלב הסופי של העסקה בו מועברים כל מסמכי הרישום לגוף המוסמך בו מתנהל רישום הנכס. מסמכי הרישום הינם: אישור מס רכישה, איישור מס שבח, אישורי עירייה, ייפוי כח קונה ומוכר, שטרות מכר / שכירות ב- 5 עותקים ובקשה לרישום מקרקעין. יש לציין, כי בעת הרישום ברמ"י יידרש הקונה להציג הצהרה בדבר העדר חריגות בנייה וכן בקשה להעברת זכות שכירות.

התמחויות נוספות: רישום בית משותף | מיסוי מקרקעין | חוזים

קניית דירה - מכירת דירה - חוזה מכר דירה - דירת קבלן - דירת יד שנייה - עוה"ד דינה בנבנישתיעומדים בפני קניית דירה או נכס ?

נשמח לייעץ ולעמוד לרשותכם בכל שאלה. חייגו 03-9708079 או מלאו את הפרטים, ועורך דין מומחה יחזור אליכם בהקדם.4 hours ago

דינה בנבנישתי, משרד עורכי-דין

ערבויות בפרויקט תמ"א 38 ופינוי בינוי בתוכנית "פרקליטים עד הבית" דינה בנבנישתי, משרד עורכי-דין.

למידע נוסף - http://bit.ly/2yT4zDJ
... See MoreSee Less

 

Comment on Facebook

מברוק דינה, ראויה ללא ספק !

אין עלייך אחותי ❤

3 weeks ago

דינה בנבנישתי, משרד עורכי-דין

הכי כיף להתחיל שנה חדשה עם פרויקט שווה .... ... See MoreSee Less

הכי כיף להתחיל שנה חדשה עם פרויקט שווה ....

 

Comment on Facebook

בהצלחה!

בשורה גדולה לתושבי ראשון לציון בתחום תמ"א 38.
בית המשפט המחוזי הפך את החלטתו בעתירות שהגישו הועדה המקומית לתכנון ולבניה ועיריית ראשון לציון.
נקבע כי מיזמי תמ"א 38 יחודשו בכל חלקי העיר ראשל"צ בהתאם למכסות המותרות עפ"י ר"צ 106.
לעת עתה קיימת הגבלת בנייה עפ"י מכסות מותרות. ככל הנראה, הסרת המגבלה תתבצע עוד במהלך הרבעון האחרון של 2018 ובכך יוכלו תושבי העיר ראל"צ הזכאים ללממש את זכויותיהם עפ"י תמא 38 להתקדם בפרויקטים ללא כל מגבלה מיותרת. אכן בשורה משמחת לקראת השנה החדשה!
... See MoreSee Less

3 months ago

דינה בנבנישתי, משרד עורכי-דין

מספר טיפים לדיירי הגיל השלישי המצויים בפני פרויקט פינוי בינוי החוששים מההתמודדות הכלכלית הכרוכה בפרויקט.

פרקליטים עד הבית -ערוץ רשת
... See MoreSee Less

 

Comment on Facebook

אין עליךךךך מ'ס 1!!!

דינה תותחית מאז ומתמיד

כבוד דינה...

אין אין על העו"ד המושלמת הזו

תענוג, כבוד!

+ View previous comments

5 months ago

דינה בנבנישתי, משרד עורכי-דין

ברוכים הבאים לדיירי הבניינים החדשים שהצטרפו אמש לפרויקט פינוי בינוי במתחם ברודצקי בנתניה. ... See MoreSee Less

 

Comment on Facebook

אלופה שאת. אחת הטובות בתחומה - שאפו חברה יקרה 👏🏽👏🏽👏🏽

עלי והצליחי נישמתי ❤❤❤

מחייל אל חייל🍷

7 months ago

דינה בנבנישתי, משרד עורכי-דין

בהצלחה לבעלי הדירות ברחוב אחד העם 2-8 רמת גן בפרויקט פינוי בינוי אשר יוצא לדרך.

יזם הפרוייקט: אזורים - Azorim
ייצוג דיירים: דינה בנבנישתי, משרד עורכי-דין
ייצוג יזם: גולדמן, ארליך, אדלשטיין, אביגד ושות'
מנהל פרוייקט אזורים: Itay Kaizerman
... See MoreSee Less

בהצלחה לבעלי הדירות ברחוב אחד העם 2-8 רמת גן בפרויקט פינוי בינוי אשר יוצא לדרך.יזם הפרוייקט: אזורים - Azorim
ייצוג דיירים: דינה בנבנישתי, משרד עורכי-דין
ייצוג יזם: גולדמן, ארליך, אדלשטיין, אביגד ושות
מנהל פרוייקט אזורים: Itay KaizermanImage attachment

 

Comment on Facebook

בהצלחה דינה יקרה. הדיירים זכו שאת היא המייצגת אותם!💐

בשעה טובה .חג פסח שמח דינה יקרה. מקוה שגם אנחנו בע"ה נזכה אמן

8 months ago

דינה בנבנישתי, משרד עורכי-דין

פרויקט פינוי בינוי ברח' המייסדים-תל חי, כפר-סבא יוצא לדרך.
תודה לחברי נציגויות הבניינים שהאמינו בדרכינו המשותפת.
ייצוג דיירים - דינה בנבנישתי, משרד עורכי-דין
יזם הפרוייקט - מבנה שלה"ב
ייצוג יזם - מעיין אבנברג, משרד עורכי דין
מנהל פרויקט - חיים שבירו שפריר
מפקח דיירים - אורי ווארון
... See MoreSee Less

פרויקט פינוי בינוי ברח המייסדים-תל חי, כפר-סבא יוצא לדרך.
תודה לחברי נציגויות הבניינים שהאמינו בדרכינו המשותפת.
ייצוג דיירים - דינה בנבנישתי, משרד עורכי-דין
יזם הפרוייקט - מבנה שלהב
ייצוג יזם - מעיין אבנברג, משרד עורכי דין
מנהל פרויקט - חיים שבירו שפריר
מפקח דיירים - אורי ווארוןImage attachment

 

Comment on Facebook

כל הכבוד

9 months ago

דינה בנבנישתי, משרד עורכי-דין

כנס דיירים מוצלח ואוירה חיובית הערב בפרויקט תמ"א 38 הריסה ובנייה בהוד השרון. יצאנו לדרך. Noam Hadar ... See MoreSee Less

 

Comment on Facebook

מהממת שיהיה רק בהצלחה 🙏🏻😘

אלופההה שיהיה בהצלחה

בהצלחה 👍

א ל ו פ ה

דינה תודה על הכל, זכינו בעו"ד מהמובילות בתחום התמ"א 38 בהצלחה לכולנו בהמשך הדרך

בחירה מעולה!!!! מזל טוב

+ View previous comments

11 months ago

דינה בנבנישתי, משרד עורכי-דין

SGS LIVING - התחדשות עירונית ומגורים
התרגשות רבה היתה באוויר בכנס הדיירים שהתקיים במלון כרמל בנתניה.
במסגרת הכנס הוצג פרויקט פינוי- בינוי LIVING נתניה - המתוכנן במתחם הרחובות הגליל- טשרניחובסקי - ברודצקי בעיר.
עשרות בעלי הדירות שהגיעו לכנס קיבלו מידע על מתווה הפרויקט, ההיבטים התכנוניים והתהליך הצפוי, שבסופו יקבלו דירות חדשות ומשודרגות בפרויקט הייחודי.
עוד נכחו: אדירכל הפרויקט : אבנר ישר ● עורכי הדין מטעם בעלי הדירות : דינה בנבנישתי עורכת דין, ועו"ד יאיר שלו ● עורכי הדין מטעמנו : ישראל שוורץ ו Yariv Bar Dayan.
בהחלט פתיחה ראויה לשנה החדשה!
... See MoreSee Less

11 months ago

דינה בנבנישתי, משרד עורכי-דין

פגישת נציגויות פרויקט תמ"א 38מרימים כוסית עם הדיירים החמודים שלי ויוצאים לדרך.
דינה בנבנישתי, משרד עורכי-דין
#תמ"א_38
... See MoreSee Less

פגישת נציגויות פרויקט תמא 38

1 years ago

דינה בנבנישתי, משרד עורכי-דין

שמחים לבשר כי פרויקט נוסף שלנו יוצא לדרך, כנס חתימות של בעלי הדירות ושותפינו החדשים לדרך ברח' שמואל הנגיד 16-18 הרצליה.
לפרויקט ייחודי זה יהיו 24 דירות חדשות שיתווספו ל 56 הקיימות.
רצינו להודות בראש ובראשונה לשותפינו החדשים לדרך בעלי הדירות הקיימות, על האמון הרב והדרך הנעימה ובמיוחד לחברי הנציגות בראשות יבגני ליפה.
עוד נודה לב"כ בעלי הדירות דינה בנבנישתי עורכת דין, שעשתה ימים כלילות וללא ליאות לקידום הפרויקט, לעו"ד ויטלי אטין ולכל צוות יריב בר-דיין משרד עורכי דין, שייצגו אותנו בפרויקט וכן לאדריכל הפרויקט דרור רימוק אדריכלים בע"מ, על עיצוב חדשני.
... See MoreSee Less

 

Comment on Facebook

עוד פרויקט תמ״א 38 בליווי משרדנו יוצא לדרך. ... See MoreSee Less

עוד פרויקט תמ״א 38 בליווי משרדנו יוצא לדרך.

3 years ago

דינה בנבנישתי, משרד עורכי-דין

מתוך הרצאה שנתתי במרכז הבינתחומי בהרצליה בנושא תמ"א 38 והתחדשות עירונית. ... See MoreSee Less

 

Comment on Facebook

היתה הרצאה מצויינת. תודה! :)

מתוך הרצאה מרתקת שנתתי אתמול בקמפוס אוניברסיטת חיפה בנושא מקרקעין ודיני תכנון ובנייה. היה כיף ! ... See MoreSee Less

מתוך הרצאה מרתקת שנתתי אתמול בקמפוס אוניברסיטת חיפה בנושא מקרקעין ודיני תכנון ובנייה. היה כיף !


קניית דירה - מכירת דירה - חוזה מכר דירה - דירת קבלן - דירת יד שנייה - עוה"ד דינה בנבנישתי

קניית דירה

אחת העסקאות המשמעותיות ביותר במהלך חיינו היא קניית דירה, בין אם קניית דירה מקבלן או קניית דירה יד שנייה. בכל חוזה רכישת דירה יש לעגן את כל ההסכמות המשפטיות והמסחריות בין הצדדים. בחוזה המכר יש לציין את שמות הצדדים, תיאור הממכר, פירוט תנאי העסקה, הצהרות הצדדים, מיסים הקשורים עם הממכר, תשלומי התמורה, מועדים, וכן את יתר פרטי העסקה.

בקניית דירה, קיימת חשיבות עליונה בעריכת חוזה מכר על ידי עורך דין המתמחה בליווי עסקאות מקרקעין, ובפרט המתמחה בייצוג רוכשים ו/או מוכרים בחוזי מכר דירה וזאת בכדי למנוע תקלות ומצבים החושפים את הקונה או המוכר לסיכונים מיותרים.

שלבים לביצוע עסקת מכר דירה:

 • בדיקת המצב התכנוני של הממכר - בכל עסקת מכר, בין אם מדובר בקניית דירה מקבלן ובין אם מדובר ברכישת דירה יד שנייה יש לבצע בדיקות תכנונית בגין הממכר באמצעות עיון בתיק הבניין ו/או היתר הבנייה. כמו כן, במידה ומדובר בנכס שהינו בבעלות המדינה והזכות הנמכרת הינה חכירה, יש לפנות לרמ"י (רשות מקרקעי ישראל) לקבלת חוזה חכירה, התשריטים והמסמכים הרלוונטיים.
 • נסח רישום ו/או אישור זכויות עדכני - יש להפיק נסח טאבו עדכני ככל והנכס רשום בטאבו. לחלופין, יש להפיק אישור זכויות ככל וניהול רישום הנכס מתנהל ברמ"י. נסח הטאבו ו/או אישור הזכויות משקפים את מצב הזכויות הרשום והעדכני של הנכס בפנקסי הרישום.
 • ניהול מו"מ מסחרי ומשפטי על טיוטת חוזה המכר - תהליך ההתקשרות בין הצדדים מתבטא בחתימה על חוזה מכר מחייב בין הצדדים. באי כח הצדדים יפעלו לגיבוש נוסח מוסכם לחתימה. חוזה המכר יכלול את הפרטים המסחריים ההכרחיים כגון: הצהרות הצדדים, פרטי הממכר, מועדים, סעיף התמורה, כספי נאמנות, פרק בנושא משכנתא (ככל וחלק מכספי התמורה מקורם במימון משכנתא) , הפרות ותרופות וכיו"ב.
 • זכרון דברים - הינו מסמך משפטי תקף ומחייב בין הצדדים. בהתאם לפסיקת בתי המשפט, מועד החתימה על מסמך זכרון דברים מהווה את מועד העסקה והינו מחייב את הצדדים מרגע חתימתו. הדעות חלוקות (בעד ונגד) בדבר חתימה על זכרון דברים ויש להבין את המשמעויות וההשלכות על הצדדים לפני חתימה על מסמך זה.
 • חתימה על חוזה מכר - במועד החתימה חלים התנאים הבסיסיים בדיני חוזים של הצעה-קיבול-גמירות דעת ומסוימות. במועד החתימה על חוזה המכר מתקיים מפגש הרצונות של הצדדים ונחתם החוזה המחייב בין הצדדים. ממועד החתימה יפעלו הצדדים בהתאם להוראות החוזה עד למועד תשלום מלוא התמורה. ומנגד, קבלת מסמכי רישום העסקה.
 • הערת אזהרה - במועד החתימה על חוזה המכר יועבר התשלום הראשון לבא כח המוכר. התשלום יוחזק בנאמנות עד למועד רישום הערת אזהרה לטובת הקונה, שתרשם בנסח המקרקעין של הנכס הנמכר. הערת האזהרה כשמה כן היא, ומטרתה להזהיר כל קונה אחר כי המוכר מנוע מלמכור לאחר את הנכס הנ"ל ו/או להתקשר בעסקה נוגדת. יצוין, כי בגין נכסים שרישומם מתנהל ברמ"י, לא ניתן לרשום הערת אזהרה ולפיכך יש לפעול לרישום משכון ברשם השכונות.
 • תשלומי המכר בדירה יד שניה - אחד ממרכיביו העיקריים של כל חוזה מכר הינו המחיר המוסכם בין הצדדים בגין רכישת הנכס וכן סדר התשלומים. כנגד רישום הערת אזהרה לטובת הקונה (או לחלופין רישום משכון ברשם המשכונות) יועבר לקונה התשלום הראשון בגין הנכס. התשלום השני או השלישי יהוו את תשלום המשכנתא (במידה ונלקחת משכנתא ע"י הקונה). התשלום האחרון יהווה שיעור של 10-20% משווי התמורה ויוחזק בנאמנות ע"י בא כח המוכר עד להמצאת כל האישורים הנדרשים לצורך רישום הבעלות על שם הקונה (אישור עירייה בדבר העדר חובות לרבות פטור ו/או אישור תשלום היטל השבחה, אישור מס שבח וכד').
 • תשלומי המכר בדירה יד ראשונה ( דירה מקבלן- תשלומי התמורה ברכישת דירה יד ראשונה כפופים להוראות חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה- 1974, ונחלקים ל-2 אפשרויות:

רכישת דירה בפרויקט עם ליווי בנקאי - המשמעות היא כי קיים חשבון ליווי סגור בגין הפרויקט ע"י בנק מלווה. במצב זה יקבל הקונה פנקס שוברים במעמד חתימת חוזה המכר ובאמצעותם בלבד ישלם את תשלומי התמורה. בגין כל תשלום יפיק הבנק המלווה ערבות בנקאית להבטחת תשלומי התמורה.

רכישת דירה בפרויקט ללא ליווי בנקאי - המשמעות היא כי הפרויקט ממומן מהון עצמי (של הקבלן ו/או היזם) וכי קצב התשלומים יהא בהתאם לקבוע בתקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (סייג לתשלומים על חשבון מחיר דירה), תשל"ה-1975. גביית תשלומי התמורה תתבצע בכפוף לרישום הערת אזהרה לטובת הקונה. מובהר כי אין חובה ע"פ דין ליתן בטוחה כלשהי עד לסך כולל של 7% משווי התמורה.

 • הצהרה למס שבח - עסקאות במקרקעין טעונות דיווח לרשות המיסים ע"פ חוק. בטופס הצהרת הצדדים לעסקה יערכו באי כח הצדדים שומה עצמית בגין חיובי המס החלים בעסקה. מובהר, כי הקונה יחויב במס רכישה בהתאם לשיעורי המס הקבועים בחוק. אולם, רוכש דירה ראשונה יהא פטור מתשלום מס רכישה עד לגובה התקרה הקבועה בחוק. יצוין, כי מוכר הדירה יהא זכאי לפטור ממס שבח במידה והמכירה הינה בגין דירה יחידה או פטור בגין דירת הורשה (ככל וזכאי לפטור זה) לחלופין, עומד לזכות המוכר האפשרות לממש את הטבת המס המוטב (לינאריות מוטבת) ובכך להפחית את שיעורי מס השבח באופן משמעותי. הצדדים יגישו הצהרה בדבר עסקת המכר למשרדי מיסוי מקרקעין, בתוך ארבעים ימים ממועד החתימה על חוזה המכר.
 • אישור עירייה על העדר חובות - המוכר ידרש לדווח על המכירה אף לעירייה או למועצה המקומית אשר הנכס נמצא בתחומה. המוכר ידרש להמציא לקונה (עבור רשם המקרקעין) אישור על העדר חובות בגין הנכס. אישור העירייה יאשר כי המוכר שילם את כל חובותיו עד למועד הנקוב באישור וזאת לתשלומי ארנונה ומים. כמו כן, ימציא המוכר אישור על פטור מתשלום היטלי השבחה מהעירייה או לחלופין, במידה וחל חיוב ימציא המוכר אישור בדבר תשלום ההיטלים.
 • מסירת חזקה בדירה - מועד המסירה הינו המועד הנקבע ע"י הצדדים בחוזה המכר ומותנה בתשלום מלוא התמורה בגין העסקה למוכר. במעמד המסירה יועבר התשלום למוכר בהמחאה בנקאית ויימסרו כל מסמכי העסקה לרבות ייפוי כח ושטרות מכר/שכירות בגין העסקה. ככל ובמועד זה לא התקבלו אישורי עירייה ו/או אישור מס שבח, יועבר חלק מהתמורה לנאמנות אל בא כח המוכר עד להמצאת האישורים כאמור.
 • רישום זכויות על שם הקונה בטאבו / ברמ"י - זהו השלב הסופי של העסקה בו מועברים כל מסמכי הרישום לגוף המוסמך בו מתנהל רישום הנכס. מסמכי הרישום הינם: אישור מס רכישה, איישור מס שבח, אישורי עירייה, ייפוי כח קונה ומוכר, שטרות מכר / שכירות ב- 5 עותקים ובקשה לרישום מקרקעין. יש לציין, כי בעת הרישום ברמ"י יידרש הקונה להציג הצהרה בדבר העדר חריגות בנייה וכן בקשה להעברת זכות שכירות.


עומדים בפני קניית דירה או נכס ?

נשמח לייעץ ולעמוד לרשותכם בכל שאלה. חייגו 03-9708079 או מלאו את הפרטים, ועורך דין מומחה יחזור אליכם בהקדם.


חפשו אחרינו ברשת
ענף הנדל"ן בישראל מבעד למשקפת

מגמות בשוק הנדל"ן 2018 ענף הנדל"ן הישראלי נתון באופן תמידי לתנודות המושפעות מחקיקות ותוכניות ממשלתיות. בין הבולטות שבהן היא תוכנית

המשך לקרא

רובע 4 – תוכנית הרובעים של תל אביב

הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה בתל-אביב אישרה סופית את תוכנית רובע 4 המשתרעת על כ-2,825 דונם ותאפשר תוספת של 5,100 דירות

המשך לקרא

פרויקט פינוי בינוי לגיל השלישי

כיצד ניתן לפתור את בעיית דיירי הגיל השלישי המצויים בפני פרויקט פינוי בינוי וחוששים מהתמוטטות כלכלית ? על אף פוטנציאל

המשך לקרא

מע"מ בעסקאות מקרקעין – מכירת דירה

בעת מכירת דירות מגורים בפרט או בעת ביצוע עסקאות מקרקעין בכלל, לרוב איננו מתעכבים על בדיקת החבות במע"מ, אשר במקרים

המשך לקרא

הסכם תמ"א 38 : כל מה שחשוב לדעת לפני שחותמים

הסכם תמ"א 38 נועד לעגן את ההסכמות המשפטיות והמסחריות בין בעלי הזכויות בבית המשותף לבין החברה היזמית בה בחרו לבצע

המשך לקרא

תמ"א 38 תיקון 4

מה צופן בחובו תיקון 4, כיצד ישנה את התוכנית, האם יביא בשורה לכשלים ואתגרים שטרם נענו בתוכנית המקורית על שלל

המשך לקרא

תמ"א 38 תיקון 3 א – נוסח סופי

קבינט הדיור אישר סופית את תיקון 3א לתמ"א 38 ובכך שחרר את "פקק ההיתרים" אשר תקע היתרי בנייה רבים במסדרונות

המשך לקרא

קונים דירת קבלן בתמ"א 38 ? כמה דברים שכדאי לדעת

אחד מיתרונותיה הבולטים של דירת קבלן בפרויקט תמ"א 38 הינו מחירה האטרקטיבי, הנמוך באופן יחסי בהשוואה לדירות מקבילות בפרויקטים חדשים.

המשך לקרא

תמ"א 38 תיקון 3 א : הריסה ובנייה פנינו לאן ?

כל הפרטים אודות תיקון 3 א’ לתמ”א 38 אשר במסגרתו ייקבע אופן חישוב סל הזכויות המותרות לבנייה בפרויקט תמ"א הריסה

המשך לקרא

אתם לפני פרויקט תמ"א 38 או פינוי בינוי ? כמה באמת תרוויחו מזה

*** כתבנו בכלכליסט *** אז כמה באמת תרוויחו אם יש לכם דירה בפרויקט תמ"א 38 או פינוי בינוי ? פרויקטים

המשך לקרא